Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Tandretea face mari gesturile mici”

 

 • I.  SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

1.1   Organizatorul Campaniei (denumita in continuare “Campania” este Mondelez Romania S.A. („Organizatorul”), societate comerciala inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Romania, Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, capital social 1.045.798,4 RON, cod unic de inmatriculare 1097530, fiind inregistrat ca operator de date personale cu nr. 50.

 

1.2   Campania se desfasoara prin intermediul Agentiei DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616.

 

1.3   Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

 

 • II.  SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1  Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2  Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul gesturimici.ro sau printr-o solicitare adresata Organizatorului la B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, Bucuresti, Sector 2.

2.3  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul gesturimici.ro, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

 

 • III.  SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1  Campania este organizata pe teritoriul Romaniei, online pe website-ul gesturimici.ro, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament, prin achizitionarea a minimum un produs participant de 100 g si/sau 165 g, descrise mai jos la sectiunea 4 din prezentul Regulament, si inscrierea numarului bonului fiscal;

3.2  Campania se desfasoara in perioada 06 februarie 2020, ora 00:00:01 si 08 martie 2020, ora 23:59:59.

 

 • IV.  SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

4.1  La Campanie participa urmatoarele produse comercializate de catre Organizator pe piata din Romania, denumite in continuare “Produsele Participante”:

4.2  I Love Milka Hazelnut 110g – Milka praline cu crema de alune 110 g

4.3  I Love Milka Strawberry 110g – Milka praline cu crema de capsune 110 g

4.4  Milka Thank You 110g - Milka praline cu crema de cacao 110g

4.5  Milka Tender Wishes 110g – Milka praline cu crema cu gust de visina 110g

4.6  Milka ILM Hazelnut 165g – Milka praline cu crema de alune 165 g

4.7  Milka Thank You 165g - Milka praline cu crema de cacao 165g

 

Bonul fiscal ce atesta achizitia produselor participante in perioada de desfasurare a Campaniei trebuie pastrat intreg si nedeteriorat. Pierderea sau deteriorarea acestuia, in orice mod, va duce la invalidarea premiului in cazul unui castig.

 

4.8  Dupa data incheierii Campaniei, Produsele Participante descrise mai sus isi pierd aceasta calitate, Organizatorul nemaiavand nicio responsabilitate si nemaiasumandu-si nicio obligatie in legatura cu nicio circumstanta care ar putea eventual conduce publicul la concluzia actualitatii ori continuarii Campaniei.

 

4.9  Produsele Participante sunt disponibile in limita stocului existent din fiecare magazin in parte si nu sunt marcate cu ambalaje/etichete promotionale care sa semnalizeze prezenta promotie.

 

 • V.  SECTIUNEA 5. DREPTUL DE INSCRIERE

5.1  In Campanie se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inscrierii in Campanie si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

 

5.2  Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

 

5.3  Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

 • (i)  Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
 • (ii)  Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 • (iii)  Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;
 • (iv)  Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

 

5.3  Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3.

 • VI.  SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1  Conditii privind inscrierea in Campanie

6.1.1  Pentru inscrierea valida in Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • a) Participantul trebuie sa aiba drept de inscriere potrivit prevederilor Sectiunii 5 de mai sus;
 • b) Participantul trebuie sa achizitioneze minimum un Produs Participant(Praline de 110 g sau 165 g), in perioada Campaniei(06.02.2020 – 08.03.2020) si sa poata face dovada de achizitie;
 • c) Participantul se va inscrie la Campanie exclusiv prin transmiterea unuia sau a mai multor numere de bon fiscal ce atesta achizitia Produselor Participante, prin accesarea website-ului gesturimici.ro cu respectarea conditiilor solicitate ce sunt prevazute la Sectiunea 6.2 de mai jos;
 • d) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;
 • e) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, personal, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila disponibila pe teritoriul Romaniei: Orange, Telekom, Vodafone si Digi;
 • f) Un Participant unic poate inscrie in Campanie maximum 5 numere de bon fiscal per zi. Orice alta inscriere efectuata dupa primele 5 intr-o zi de Campanie, va fi luata in considerare daca va fi efectuata intr-o alta zi, in perioada de desfasurare a Campaniei. Organizatorul nu va fi facut responsabil pentru acele inscrieri valide pe care Participantul nu le poate efectua din acest motiv;
 • g) Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon;
 • h) Acelasi Numar de bon fiscal poate fi transmis o singura data si numai in modalitatatea prevazuta in Sectiunea 6.2. In cazul in care se constata ulterior (ex. Organizatorul decide sa faca verificari suplimentare/in procedura de verificare), ca acelasi numar de bon fiscal ce apartine aceluiasi bon fiscal va fi receptionat de catre Organizator de pe doua sau mai multe numere de telefon mobil diferite, acesta va fi luat in considerare doar pentru numarul de telefon corespunzator primei inscrieri, ordinea inscrierilor fiind cea cronologica raportata la ora receptiei in baza de date a Organizatorului si nu la momentul trimiterii numarului bonului fiscal.

 

6.2  Inscrierea in Campanie:

(1)  Pentru inscrierea  valabila  in  vederea  participarii  in cadrul Campanie este  necesara  indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

 • Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs participant, descris mai sus in articolul 4.1 din prezentul Regulament, si sa pastreze bonul fiscal in original si nedeteriorat;
 • Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor art. 5 de mai sus din prezetnul Regulament;
 • Participantul se va inscrie in cadrul Campaniei exclusiv prin accesarea website-ului gesturimici.ro, accesarea sectiunii “INSCRIE BONUL” si completarea urmatoarelor informatii:
  • Numarul de Telefon;
  • Numarul Bonului fiscal;
  • Data bonului fiscal;
  • Numele magazinului din care a cumparat produsul Milka;
  • Bifa “Am citit si sunt de acord cu Regulamentul campaniei promotionale”;
  • Bifa “Am citit si sunt de acord cu Termenii si conditiile”;
  • Bifa “Declar ca am varsta peste 18 ani”.

 

 

Participantul  trebuie  sa  pastreze bonul fiscal in original si nedeteriorat. Bonul fiscal trebuie sa ateste achizitia a minimum un produs participant in perioada de desfasurare a Campaniei.

Pentru fiecare inscriere efectuata, Participantului i se va afisa unul dintre mesajele de raspuns:

Mesajele campaniei:

(a) Pentru fiecare inscriere efectuata inainte de 06 februarie 2020 ora  00:00:01, indiferent de cate inscrieri efectueaza, participantului I se va afisa un mesaj cu urmatorul continut:

Promoția Milka nu a început încă. Cumpără cel puțin un  produs participant în perioada Promoției, respectiv 06.02.2020 – 08.03.2020, și înscrie numărul bonului fiscal pe www.gesturimici.ro.

(b) Daca un numar de bon fiscal corect din punct de vedere al numarului si tipului caracterelor este expediat in perioada 06 februarie – 08 martie 2020, Participantului I se va afisa urmatorul mesaj:

Îți mulțumim pentru înscriere! Bonul fiscal introdus este necâștigător, însă ai zilnic până la 5 șanse de a câștiga un premiu Milka!

(c) Daca Participantul a prins un moment norocos, i se va afisa un mesaj cu urmatorul mesaj:

Felicitări! Ai câștigat un premiu special de la Milka - o geantă Marie Nouvelle. Te rugăm să păstrezi bonul fiscal pentru validarea premiului. Te vom contacta in cel mai scurt timp in vederea validării premiului. Mărește-ți șansele de a câștiga mai multe premii cu mai multe bonuri înscrise.

(d) Daca un participant incearca sa introduca cel al 6-lea numar de bon fiscal in aceasi zi de campanie, acestuia I se va afisa un mesaj cu urmatorul text:

Ai introdus deja numărul maxim de bonuri fiscale admise pentru această zi (5 bonuri). Încearcă-ți norocul și mâine.    

 (e) Daca un Participant se inscrie dupa terminarea Campaniei, acesta va primi urmatorul mesaj:

Promoția Milka s-a încheiat pe data de 08.03.2020. Milka îți mulțumește pentru participare și te așteptă la următoarele promoții!

 (f) Daca acelasi numar de bon fiscal este trimis de mai multe ori:

Acest numar de bon fiscal a mai fost folosit in cadrul Campaniei. Te rugam sa participi cu un alt bon! Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica textul mesajelor Campaniei, fara a anunta acest lucru prin intermediul unui act aditional la prezentul Regulament.

6.3. Nu vor fi luate in considerare inscrierile efectuate in urmatoarele conditii:

 • (1) Daca acestea sunt efectuate in afara perioadei Campaniei;
 • (2) Daca Participantii transmit Numere de bon fiscal care sunt fie eronate, fie incomplete, care contin orice alte caractere suplimentare sau care au mai fost transmise anterior;
 • (3) Daca Participantii indica in formularul online de pe site-ul gesturimici.ro numere de telefon nevalabile, nealocate, care nu pot fi identificate sau nu apartin uneia dintre retelele de telefonie de pe teritoriul Romaniei.
 • (4) Daca acestea au fost efectuate prin tentative de frauda sau prin oricare alte modalitati si/sau echipamente electronice si/sau software decat cele indicate de catre Organizator, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricareia dintre conditiile si termenii

 

 • VII.  SECTIUNEA 7. PREMIILE CAMPANIEI

7.1  In cadrul Campaniei vor fi acordate, prin momente norocoase, urmatoarele premii:

Nr crt

Descriere Premiu

Cantitate

Valoare unitara LEI, fara TVA

Valoare totala LEI,

 fara TVA

1

Plic Milka personalizat

3200

49.725

159120

TOTAL VALOARE PREMII

159120

 

7.2  Valoarea totala a premiilor este de 159120 LEI, fara TVA.

 

7.3  Specificatiile premiilor:

plic personalizat, design Marie Nouvelle, dimensiuni 30x15cm, inchidere cu magnet.

7.4  Castigatorii premiilor oferite in cadrul Campaniei nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

 

7.5  In cadrul prezentei Campanii, un Participant poate castiga maximum 5 premii pe toata durata de desfasurare a Campaniei indiferent de pe cate numere de telefon participa.

 • VIII.  SECTIUNEA 8. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1.  Premiile constand in „Plic Milka personalizat” se vor acorda prin momente norocoase, cate 100 de premii in fiecare zi de Campanie, in total 3200 de premii.

Momente norocoase:

Pentru fiecare premiu se va desemna anterior inceperii Campaniei, in mod aleator, cate un moment castigator (definit sub forma: zi, ora, minut). Momentele castigatoare vor fi extrase din intervalul corespunzator perioadei Campaniei, respectiv 06 februarie – 08 martie 2020, cate 100 de momente norocoase pentru fiecare zi de Campanie. In total vor fi extrase 3200 de momente norocoase.

 

Momentele norocoase vor fi consemnate intr-un document scris si autentificat de catre un notar public, anterior inceperii Campaniei, document ce nu va fi facut public.

 

Va fi desemnat castigator Participantul care efectueaza primul o inscriere valida dupa un moment castigator (Exemplu: Sa presupunem ca pentru ziua Z momentul castigator este ora hh:mm. Va castiga Participantul care a efectuat primul o inscriere valida dupa momentul hh:mm). Pentru fiecare Participant desemnat potential castigator se vor aloca 2 rezerve, aceasta reprezentant urmatoarele 2 inscrieri valide si necastigatoare efectuate dupa desemnarea potentialului castigator ce indeplinesc conditiile de participare conform regulamentului.

 

Daca intre doua momente castigatoare nu s-a efectuat nicio inscriere valida si astfel nu s-a putut desemna nici un castigator pentru primul moment, al doilea moment castigator va fi aplicat doar dupa desemnarea castigatorului pentru momentul castigator anterior, rezervele aferente primului moment norocos fiind considerate primele 2 inscrieri valide, dupa alocarea celui de al doilea moment norocos.  (de ex: daca primul moment castigator este ora 10:00:00 si urmatorul moment este 12:07:00, iar intre cele 2 momente nu au fost efectuate inscrieri valide, prima inscriere valida efectuata dupa 12:07:00, care reprezinta si prima inscriere efectuata dupa ora 10:00:00, va fi desemnata castigatoare pentru ora 10:00 si a doua inscriere valida efectuata dupa desemnarea castigatorului primului moment castigator va fi desemnata castigatoare pentru ora 12:07:00. Rezervele aferente atat primului moment norocos cat si celui de-al doilea moment norocos, se vor aloca in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare.

 

Un Participant poate castiga maxim 5 premii acordate prin momente norocoase pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

 

 • IX.  SECTIUNEA 9. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

9.1.  Ulterior desemnarii castigatorilor, Agentia 2 va incepe procesul de validare a acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

 

9.2.  Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 20:00, de 3 ori in maximum 5 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 5 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

 

9.3.  Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campania promotionala, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

 1. In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:
  1. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, adresa de livrare, adresa de e-mail(adresa de e-mail va fi solicitat doar participantilor ce opteaza pentru primirea link-ului prin e-mail);
  2. Trimita urmatoarele documente: copie/poza bon fiscal in termen de 3 zile lucratoare de la momentul incheierii convorbirii telefonice.

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat comunicat de Organizator. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail.  Link-ul se va genera automat dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii telefonice.

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 3 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea cronologica a inscrierilor.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care documentul/ele primit/e prezinta neregularitati, Participantul va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele folosind link-ul care i-a fost comunicat. Unu Participant I se va da sansa de a incarca de maxim 3 ori dovada. In cazul in care acesta nu face dovada cu copia/poza bonului fiscal lizibila, in care se vada produsul participant, magazinul, numarul de bon fiscal si data acestuia, premiul va fi invalidat si se va trece la reserve in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare.

 1. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul desemnarii lui ca si potential castigator. Participantul va trebui sa completeze datele necesare in termen de maxim 3 zile lucratoare de la momentul primirii link-ului securizat. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copie/poza bon fiscal in maximum 3 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare.
 2. Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele folosind link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si se vor contacta rezervele, in ordinea desemnarii acestora.

 

9.4.  Dupa finalizarea procesului de validare, Participantul va fi informat de statusul validarii (valid/ invalid) in termen de maxim 10 zile lucratoare. Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

 

9.5.  Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor in original, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

 

9.6.  Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalta rezerva, in ordinea cronologica a inscrierilor valide si necastigatoare si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

 

9.7.  Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiile daca Participantii desemnati castigatori nu indeplinesc conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

9.8.  Anuntarea castigatorilor se va realiza prin publicarea acestora pe gesturimici.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de maximum 30 de zile lucratoare de la data validarii ultimului castigator.

 

9.9.  Premiile vor fi expediate castigatorilor la adresele indicate de catre acestia in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorilor, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe gesturimici.ro.

 

9.10.  Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

 

9.11.  In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

 • X.  SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

10.1.  Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10.2.  Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

 

 • XI.  SECTIUNEA 11. LIMITAREA RASPUNDERII

11.1.  Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

 

11.2.  In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

 

11.3.  Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Pierderea bonului fiscal;
 • Bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • Lipsa produselor participante din magazine;
 • Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra bonurilor fiscale sau continutului acestora;
 • Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei oricare dintre produsele Organizatorului neparticipante la Campanie;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator si de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

 

11.4.  Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din inscrierea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

 

 • XII.  SECTIUNEA 12. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

12.1.  Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 • XIII.   SECTIUNEA 13. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

13.1.  Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

 

13.2.  Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

 

 • XIII.  SECTIUNEA 14. CONTESTATII SI LITIGII

14.1.  Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale la numarul de telefon 021 233 04 05, prin email la adresa consumator@mdlz.com sau prin posta la adresa B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, Bucuresti, Sector 2, pana la data de 04.2020, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator.  Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

  

14.2.  Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

     

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei

“Tandretea face mari gesturile mici”

 

 (“Campania”)

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

 1. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

Mondelez Romania S.A. cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5 - 7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/6905/2010, avand Codul Unic de inregistrare 1097530 (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, avand Codul Unic de inregistrare 2486616, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

dar si prin intermediul

MEDIAPOST HIT MAIL SA, cu sediul in Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/ 8295/ 2000, Cod unic de inregistrare RO13351917, avand numar de notificare la ANSPDCP 298, in calitate de subimputernicit al Imputernicitului (denumita in cele ce urmeaza “Subimputernicit”),

 

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

Mondelez Romania S.A., adresa: Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus, cladirea C, etaj 6, email: MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

 

 1. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

 

Pentru participanti:

 • Numar de telefon;

Pentru castigatori:

 • Nume si Prenume;
 • Numar de telefon;
 • Adresa email;
 • Adresa de livrare.

 

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementarilor fiscale in vigoare.

 1. Scopurile prelucrarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

i) Organizarea si desfasurarea campaniei;

ii) Desemnarea si validarea castigatorilor;

iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului;

   Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba în eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite în Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care angajatii Mediapost Hit Mail gestioneaza relatia cu participantii la Campanie.

 

 1. Temeiurile juridice ale prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul executarii contractului reprezentat de Regulamentul Oficial al Campaniei “Tandretea face mari gesturile mici”, acceptat de consumator in momentul inscrierii in promotie.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii la concurs sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.

 

 1. Destinatarii datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - DENTSU AEGIS NETWORK ROMANIA S.R.L.; MEDIAPOST HIT MAIL SA, precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

 

 1. Drepturile persoanelor vizate

 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 • (i)   dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • (ii)   dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • (iii)   dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • (iv)   dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • (v)   dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • (vi)   dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • (vii)   dreptul la portabilitate a datelor;
 • (viii)   dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 5-7, Hermes Business Campus 2, cladirea C, etaj 6, sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail:  MDLZDataProtectionOfficeMEU@mdlz.com.

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal apartinand minorilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

 

 1. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

 

 1. Modificarea informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

 

 1. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.